6899(Freeway):Taichung Gancheng Station - Taichung Railway Station - National Chung Hsing University - Renai Hospital - Freeway No.3 - Freeway No.6 - Qixia - Puli

Nantou Bus (blue)Taichung Bus(red)

Fare Information
Puli starting   Taichung starting
STOP Full -fare half -fare STOP Full -fare half -fare
Qixia 25 12 Renai Hospital 25 12
Renai Hospital 96 48 Qixia 103 51
Taichung 110 55 Puli 110 55
 

NTBUS No.18-1, Zhongzheng 4th Rd., Puli Township, Nantou County 545, Taiwan (R.O.C.) T:+886-49-2984-031 F:+886-49-2900-873